නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මපංච ඉන්ද්‍රිය ��������� ��������������������������� 1

��������� ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close