නිවන් මගක්‍රම රටාව ������ ��������� ������������������

������ ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close