නිවන් මගක්‍රම රටාව ������ ��������� ������������������ 1

������ ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close