නිවන් මගක්‍රම රටාව ��������� ������������������ ������

��������� ������������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close