නිවන් මගක්‍රම රටාව ������������ ������������ ���������������

������������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close