නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ ��������������� ��������������� ������������������������������ ���������������

��������������� ��������������� ������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close