නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������������������� 9

��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close