නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජන ��������� ������������

��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close