නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජන ��������� ������������ 43

��������� ������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close