නිවන් මග ������������������������ ��������������������� 99

������������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close