භාවනාවවිදර්ශනාව ������ ��������������������� ���������������������������

������ ��������������������� ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close