නිවන් මගඥාන ������������������������������������������ ���������

������������������������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close