නිවන් මගඥාන ������������������������ ��������������������� ������ ������������

������������������������ ��������������������� ������ ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close