පටිච්චසමුප්පාදයභව ������������ ������ ������������������������ ������ 8

������������ ������ ������������������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close