නිවන් මගඥාන ������������������������������������ ��������� ��������� ���������

������������������������������������ ��������� ��������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close