ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්අකුසල්රාග සිත ���������, ���������������, ���������, ��������������������������������� ��������������������������������� 1

���������, ���������������, ���������, ��������������������������������� ��������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close