නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජන ��������������������� ���������������������

��������������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close