නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජන ��������������������� ��������������������� 18

��������������������� ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close