නිවන් මගනිවන ������������ ������������������ ��������������� 9

������������ ������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close