නිවන් මගනිවන ������������ ������������������������ ���������������

������������ ������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close