අභිධර්මය ������������������ ������������������������������ ��������������������� 1

������������������ ������������������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close