නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ������������ ������ ������������ ���������������������

������������������ ������������ ������ ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close