භාවනාවඉන්ද්‍රිය භාවනාව ��������������������������� ������������������ 1

��������������������������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close