විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහචුල්ලහස්තිපදොපම සූත්‍රය ��������� ��������� ������������

��������� ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close