දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය ������������������ ������������ ��������� ���������������

������������������ ������������ ��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close