නිවන් මගරූපස්කන්දය ��������� ������������ ������

��������� ������������ ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close