භාවනාවකර්මස්තාන විග්‍රහ ������������������ ������������������ ��������������������������� 39

������������������ ������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close