නිවන් මගදස සංයෝජන ධර්මඕරම්භාගීය සංයෝජන ���������������������������������

��������������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close