නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ��������������������� ������������ ���������������������

��������������������� ������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close