නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ���������������������������������������, ������������������������������������������, ������������������������������������������

���������������������������������������, ������������������������������������������, ������������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close