නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ������������ ��������� ������ ���������������

������������ ��������� ������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close