නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ��������� ���������..��������� ���������������

��������� ���������..��������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close