නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ������������, ������������, ������������������������, ������������������

������������, ������������, ������������������������, ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close