නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ������������������ ��������������������� ������������ ���������������

������������������ ��������������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close