නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ��������� ��������������� ������������������������

��������� ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close