නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ������������������ ������������������������������������ ���������������������

������������������ ������������������������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close