නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඛයට්ටේන අනිච්චා ������ ������������������ ���������������

������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close