නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය ������������������, ���������������, ��������������� ������������������������

������������������, ���������������, ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close