නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය ������������������, ������������, ��������������� ������������������ ������������������������������������������.

������������������, ������������, ��������������� ������������������ ������������������������������������������. යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close