නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය බුදුන්, දහම්, සගුන් කෙරෙහි අවිච්චප්‍රසාදය

බුදුන්, දහම්, සගුන් කෙරෙහි අවිච්චප්‍රසාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close