නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලයසෝතාපන්න වන ආකාරය ��������������������������� ������������������������

��������������������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close