ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්ම ������������������ ���������������������

������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close