පට්ඝ පච්චයා අදිමොක්කෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා