දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය ������������������������������������������������

������������������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close