දාන කථාපිංපිං අනුමෝදනය ��������� ������������������������ ���������

��������� ������������������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close