නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ������������������ ������������������ ���������������

������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close