නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ������������ ������������ ���������

������������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close