නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������������� ���������������������

��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close