නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������ ������������������

������������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close