නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල ������ ������������ ���������������

������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close