නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල ��������������������� ���������

��������������������� ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close