නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල ��������������� ������������������������

��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close