නිවන් මගහේතු පල හේතුවට ලැබෙන ඵල ��������������������������������� ������������������������

��������������������������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close